Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en het in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel.

Naar Chronoscholen.nl

Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Chrono is per 1 januari 2005 ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg.

Het Protestants Christelijk onderwijs is onderwijs waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk. Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de activiteitencommissie of  MR en de ouderklankbordgroep. Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (=gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden van Chrono.